۱۰۰ روز باقی مانده تا پایان سال

امروز ۲۰ آذر است و از امروز تا پایان سال صد روز باقی مانده است.
این صد روز باقی مانده را به چه کاری مشغول می‌شوید؟
به‌نظرم همیشه عددها، بهانه‌ای هستند تا بتوان به کمک آنها کارهایی که در انجام آنها تعلل یا اهمال‌کاری می‌کنیم،

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری