مرگ از نگاهی دیگر

هر آغازی، پایانی دارد. معمولاً از آغازها به خوشی و شادمانی یاد می‌شود و از پایان‌ها به ناخوشی و غم یاد می‌کنند.
زندگی هر انسانی نیز دست‌خوش این قاعده است.
روزی انسان متولد می‌شود و با خودش خوشی و شادمانی را برای خانواده‌اش به ارمغان

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری