اهمیت رعایت حقوق حیوانات

ما انسان‌ها برای اطمینان از اینکه به حقوق یکدیگر تجاوز نکنیم و پا را فراتر از حریم‌های مشخص شده نگذاریم، با وضع قوانین و مقررات مختلف، سعی در به انجام رسانیدن این مهم می‌کنیم.
وضع قوانین نیز از یک نهاد کوچک مانند خانواده آغاز می‌شود

ادامه مطلب
هنر داریوش آشوری در ترجمه

احتمالاً برای همه‌ی ما پیش آمده که در حال خواندن یک کتاب، به کلمه‌ی ناآشنا برخورد کرده باشیم.
اولین کاری که من در چنین مواردی انجام می‌دهم، مراجعه به یک واژه‌نامه است تا معنی آن واژه را بیابم.
باز هم احتمالاً برای همه‌ی ما پیش

ادامه مطلب

وب‌نوشته‌های طاهره خباری